• slider
  • slider
  • slider

Trình Độ A2

Bài 1: Đối cách (accusative case)
Bài 1: Đối cách (accusative case)
Đại từ nhân xưng
Bài 2 : Tặng cách (bổ ngữ gián tiếp) – Dative case
Bài 2 : Tặng cách (bổ ngữ gián tiếp) – Dative case
Tặng cách (bổ ngữ gián tiếp) – Dative case
Bài 3 : Cách sử dụng danh từ Tặng cách như là bổ ngữ giàn tiếp
Bài 3 : Cách sử dụng danh từ Tặng cách như là bổ ngữ giàn tiếp
Cách sử dụng danh từ Tặng cách như là bổ ngữ giàn tiếp
Bài 4 : Cách công cụ ( instrumental case)
Bài 4 : Cách công cụ ( instrumental case)
Cách công cụ ( instrumental case)
Bài 5: Cách sử dụng danh từ Cách công cụ
Bài 5: Cách sử dụng danh từ Cách công cụ
Cách sử dụng danh từ Cách công cụ
Bài 6 : Cách sử dụng danh từ với số
Bài 6 : Cách sử dụng danh từ với số
Cách sử dụng danh từ với số
Bài 7 : Giới từ và liên từ
Bài 7 : Giới từ và liên từ
Giới từ và liên từ

ĐĂNG KÝ KHÓA HỌC

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

Hỗ trợ trực tuyến 1
Hỗ trợ trực tuyến 1
Hỗ trợ trực tuyến 2
Hỗ trợ trực tuyến 2