• slider
  • slider
  • slider

Học phí

LỚP TRÌNH ĐỘ CẤP ĐỘ THỜI LƯỢNG THỜI GIAN Học phí
Thường Cơ bản
(A1)
Cơ bản 1 3 buổi / tuần
1h30 / buổi
4 tuần 1.900.000/cấp độ
Cơ bản 2 4 tuần
Cơ bản 3 4 tuần
Cơ bản 4 4 tuần
Sơ cấp
(A2)
Sơ cấp 1 6 tuần 2.500.000/cấp độ
Sơ cấp 2 6 tuần
Sơ cấp 3 6 tuần
Sơ cấp 4 6 tuần
Trung cấp
(B1)
Trung cấp 1 9 tuần 4.000.000/cấp độ
Trung cấp 2 9 tuần
Trung cấp 3 9 tuần
Trung cấp 4 9 tuần
Cấp Tốc Cơ bản (A1) 3 buổi / tuần
3h / buổi
8 tuần 9.800.000
Sơ Cấp (A2) 12 tuần 12.800.000
Trung Cấp (B1) Trung cấp CT 1 9 tuần 11.800.000
Trung cấp CT 2 9 tuần 11.800.000

ĐĂNG KÝ KHÓA HỌC

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

Hỗ trợ trực tuyến 1
Hỗ trợ trực tuyến 1
Hỗ trợ trực tuyến 2
Hỗ trợ trực tuyến 2